سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

کاهش مصرف کودهای شیمیایی و توجه به منابع جایگزین آنها، توجه به عوامل تخریب خاک زراعی و مقابله با آن
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید