سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی

اصلاح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و میزان آب در دسترس برای کشاورزی، استفاده از منابع ژنتیکی بهره ور و سازگار، اصلاح نژاد و فناوری های صیانتی در اراضی کشاورزی آبی و کشت گیاهان کم آب بر، توسعه فناوری های مرتبط با روش های آبیاری، اصلاح کیفیت آب مصرفی در بخش کشاورزی
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
اصلاح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و میزان آب در دسترس برای کشاورزی، استفاده از منابع ژنتیکی بهره ور و سازگار، اصلاح نژاد و فناوری های صیانتی در اراضی کشاورزی آبی و کشت گیاهان کم آب بر، توسعه فناوری های مرتبط با روش های آبیاری، اصلاح کیفیت آب مصرفی در بخش کشاورزی
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید