سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

جلوگیری از هدررفت ظرفیت پایدار خاک

مدیریت خاک ورزی و الگوی بهره برداری از اراضی برای مهار و کاهش سرعت فرسایش بادی و آبی و حفاظت از اجزای حاصلخیزی خاک، توسعه پوشش گیاهی با شناسایی و معرفی گونه های سازگار به شرایط محیطی
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
مدیریت خاک ورزی و الگوی بهره برداری از اراضی برای مهار و کاهش سرعت فرسایش بادی و آبی و حفاظت از اجزای حاصلخیزی خاک، توسعه پوشش گیاهی با شناسایی و معرفی گونه های سازگار به شرایط محیطی
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید