سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

محصولات پايين دستي مرتبط با صنعت آب اكسيژنه

محصولات پايين دستي مرتبط با صنعت آب اكسيژنه كه يكي از مواد اوليه آن ها آب اكسيژنه 35 يا 50 درصد صنعتي است.به طور مثال پراكسيد هاي مورد استفاده در صنعت پليمريزاسيون و پتروشيمي،آب اكسيژنه گريد غذايي با خلوص بالا،متيل اتيل كتون پراكسايد، پركربنات سديم ، پوبورات و ...
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
محصولات پايين دستي مرتبط با صنعت آب اكسيژنه كه يكي از مواد اوليه آن ها آب اكسيژنه 35 يا 50 درصد صنعتي است.به طور مثال پراكسيد هاي مورد استفاده در صنعت پليمريزاسيون و پتروشيمي،آب اكسيژنه گريد غذايي با خلوص بالا،متيل اتيل كتون پراكسايد، پركربنات سديم ، پوبورات و ...
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید