سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

اصلاح سیستم غبار گیری از فیلترهای آسیاهای خط تولید

مواد اولیه ورودی به خط فرآوری ، ابتدا با استفاده از آسیاهای غلطکی در حد میکرون پودر می شود، استحصال مواد پودری از آسیاها با استفاده از مکش هوا انجام گرفته، هوای دارای ذرات میکرون وارد فیلترهای از نوع جت پالس می شود. خروجی فیلترها شامل مواد اولیه پودری و هوای تمیز خواهد بود. ولی در هوای تمیز خروجی از فیلترها همیشه مقدار ی مواد عبوری از کیسه های فیلترها مشاهده می شود که باعث هدر رفت مواد ، آلودگی محیط کارخانه و همچنین زمین های زراعی مجاور می شود
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
مواد اولیه ورودی به خط فرآوری ، ابتدا با استفاده از آسیاهای غلطکی در حد میکرون پودر می شود، استحصال مواد پودری از آسیاها با استفاده از مکش هوا انجام گرفته، هوای دارای ذرات میکرون وارد فیلترهای از نوع جت پالس می شود. خروجی فیلترها شامل مواد اولیه پودری و هوای تمیز خواهد بود. ولی در هوای تمیز خروجی از فیلترها همیشه مقدار ی مواد عبوری از کیسه های فیلترها مشاهده می شود که باعث هدر رفت مواد ، آلودگی محیط کارخانه و همچنین زمین های زراعی مجاور می شود
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید