سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

مواد اولیه پلیمری

با توجه عدم ساخت مواد مناسب در داخل کشور، واردات این مواد از کشور ژاپن یا آمریکا صورت می گیرد. مواد اولیه POM جهت استفاده در عملیات تزریق پلاستیک به منظور تولید بیرینگ سیبک مورد نیاز می باشد. با مشخصاتی که در پیوست ارائه میگردد.
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
با توجه عدم ساخت مواد مناسب در داخل کشور، واردات این مواد از کشور ژاپن یا آمریکا صورت می گیرد. مواد اولیه POM جهت استفاده در عملیات تزریق پلاستیک به منظور تولید بیرینگ سیبک مورد نیاز می باشد. با مشخصاتی که در پیوست ارائه میگردد.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید