سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

محصولات پايين دستي مرتبط با صنعت كلر آلكاني

محصولات پايين دستي مرتبط با صنعت كلر آلكاني باماده اوليه گاز كلر و يا اسيد كلريديك از جمله پلي آلومنيوم كلرايد ،مونو كلرواستيك اسيد،اپي كلرو هيدرين، اتين دي كلرايد، كلريد كلسيم و ....
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
محصولات پايين دستي مرتبط با صنعت كلر آلكاني باماده اوليه گاز كلر و يا اسيد كلريديك از جمله پلي آلومنيوم كلرايد ،مونو كلرواستيك اسيد،اپي كلرو هيدرين، اتين دي كلرايد، كلريد كلسيم و ....
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید