سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

سنتز مواد اوليه مرتبط با صنعت كلر آلكاني وصنعت آب اكسيژنه

سنتز مواد اوليه مرتبط با صنعت كلر آلكاني وصنعت آب اكسيژنه از جمله كاتاليست پالاديوم ،اتيل آنتراكينون،تري اكتيل فسفات،اكتيو آلومينا،باريوم كلرايد و ....
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
سنتز مواد اوليه مرتبط با صنعت كلر آلكاني وصنعت آب اكسيژنه از جمله كاتاليست پالاديوم ،اتيل آنتراكينون،تري اكتيل فسفات،اكتيو آلومينا،باريوم كلرايد و ....
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید