سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

در حال حاضر مطابق عکس از روش سنتی استفاده میشود که نیاز به یک تکنولوزی جدید با کیفیت و اطمینان بیشتر و همچنین مکانیزه بارگیری همزمان 4 موتورسیکلت در طبقات اول و دوم کامیون است.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید