سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

انتقال انجین

در حال حاضر مطابق عکس از روش سنتی استفاده میشود بدین صورت که انجین آماده شده با وزن سنگین توسط نیروی انسانی و چرخ مورد نظر به ابتدای خط تولید انتقال داده میشود. نیاز به خط انتقال مکانیزه به طول 8 متر است.
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
در حال حاضر مطابق عکس از روش سنتی استفاده میشود بدین صورت که انجین آماده شده با وزن سنگین توسط نیروی انسانی و چرخ مورد نظر به ابتدای خط تولید انتقال داده میشود. نیاز به خط انتقال مکانیزه به طول 8 متر است.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید