سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

طراحی سیستم مگنت سپراتور به منظور کاهش درصد اکسید آهن

کائولينيت جزء کانيهاي رسي سیلیکات آلومین آبدار با فرمول شیمیائی Al2O3,2SiO2,2H2O است . چگالي آن حدود d=2.5 kg/l و سختي حدود D=2-2.6 در مقیاس موس می باشد . اگر کائولينيت خالص باشد، سفيدرنگ و شکننده بوده و داراي لمس چرب و صابوني است. ولي در صورت داشتن ناخالصي مانند آهن، رنگ آن سفيد متمايل به زرد و زرد قهوه اي مي شود. علاوه بر درصد خلوص یا عیار کانی کائولینیت در یک نمونه کائولن، میزان سفیدی پس از پخت اصلی ترین پارامتر در تعیین مرغوبیت ، کاربرد و به تبع آن ارزش اقتصادی یک محصول کائولن خواهد بود . قیمت فروش کائولنهای دارای درصد آهن پائین تر و به تبع آن سفیدی بیشتر بمراتب بالاتر می باشد . محصولات تولیدی شرکت صنایع خاک چینی ایران متنوع بوده و بر اساس آنالیز شیمیائی و خصوصیات فنی درجه بندی شده اند . بطور کلی روشهای کاهش آهن در کانیهای مشابه کائولن مبتنی بر 2 روش می باشند : 1- روشهای شیمیائی از قبیل فلوتاسیون ̜ فلوکلاسیون انتخابی ̜ رنگ زدائی شیمیائی ̜ لیچینگ اسیدی و ... 2- روشهای فیزیکی از قبیل سرند ̜ هیدروسیکلون ̜ جداکننده های مغناطیسی ̜ ناوهای شستشو ̜ کلاسیفایر های جامی و ... روشهای ذکر شده عمدتا در مواد اولیه کائولن زنوز تست و نتایج آزمایشگاهی قابل قبولی اخذ شده است . ولی در مورد نتیجه گیری در مقیاس صنعتی ̜ روشهای شیمیائی علاوه بر اینکه مقرون بصرفه نیستند باعث تخریب ساختار کائولن و تاثیر در خواص فنی کائولن می شوند . در مورد روشهای فیزیکی بدلیل ماهیت کائولن های تولیدی خاک چینی ایران و درگیری آهن بصورت آغشتگی و ریز شدن فراکسیون ها، درجه آزادی برای اکسیدهای آهن حاصل نشده و امکان تعیین درجه آزادی و جدایش با استفاده از هیدروسیکلون وجود ندارد . آهن موجود در کائولنهای تولیدی شرکت صنایع خاک چینی ایران اکثرا بصورت کانیهای دارای خاصیت مغناطیسی پائین از نوع : هماتیت، لیمونیت و گوتیت بوده و طبق سوابق و مستندات موجود از روشهای فرآوری کائولن در شرکتهای بزرگ کشورهای پیشرفته مثل AKW آلمان ̜ از بین روشهای فیزیکی، استفاده از جدا کننده های مغناطیسی شدت بالا (بیشتر از 50000 گوس ) در پروسه فرآوری می تواند مورد استفاده قرار گیرد . طراحی سیستم مگنت سپراتور با شدت میدان 2/5 تسلا و بالاتر که نمونه به صورت دوغاب با دبی 35مترمکعب در ساعت ودانسیته 1.2 گرم بر سانتی متر مکعب وارد شده و پس از جدایش ذرات آهن محصولی با درصد اکسید آهن کمتراز 0.3 بدست آید.
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
کائولينيت جزء کانيهاي رسي سیلیکات آلومین آبدار با فرمول شیمیائی Al2O3,2SiO2,2H2O است . چگالي آن حدود d=2.5 kg/l و سختي حدود D=2-2.6 در مقیاس موس می باشد . اگر کائولينيت خالص باشد، سفيدرنگ و شکننده بوده و داراي لمس چرب و صابوني است. ولي در صورت داشتن ناخالصي مانند آهن، رنگ آن سفيد متمايل به زرد و زرد قهوه اي مي شود. علاوه بر درصد خلوص یا عیار کانی کائولینیت در یک نمونه کائولن، میزان سفیدی پس از پخت اصلی ترین پارامتر در تعیین مرغوبیت ، کاربرد و به تبع آن ارزش اقتصادی یک محصول کائولن خواهد بود . قیمت فروش کائولنهای دارای درصد آهن پائین تر و به تبع آن سفیدی بیشتر بمراتب بالاتر می باشد . محصولات تولیدی شرکت صنایع خاک چینی ایران متنوع بوده و بر اساس آنالیز شیمیائی و خصوصیات فنی درجه بندی شده اند . بطور کلی روشهای کاهش آهن در کانیهای مشابه کائولن مبتنی بر 2 روش می باشند : 1- روشهای شیمیائی از قبیل فلوتاسیون ̜ فلوکلاسیون انتخابی ̜ رنگ زدائی شیمیائی ̜ لیچینگ اسیدی و ... 2- روشهای فیزیکی از قبیل سرند ̜ هیدروسیکلون ̜ جداکننده های مغناطیسی ̜ ناوهای شستشو ̜ کلاسیفایر های جامی و ... روشهای ذکر شده عمدتا در مواد اولیه کائولن زنوز تست و نتایج آزمایشگاهی قابل قبولی اخذ شده است . ولی در مورد نتیجه گیری در مقیاس صنعتی ̜ روشهای شیمیائی علاوه بر اینکه مقرون بصرفه نیستند باعث تخریب ساختار کائولن و تاثیر در خواص فنی کائولن می شوند . در مورد روشهای فیزیکی بدلیل ماهیت کائولن های تولیدی خاک چینی ایران و درگیری آهن بصورت آغشتگی و ریز شدن فراکسیون ها، درجه آزادی برای اکسیدهای آهن حاصل نشده و امکان تعیین درجه آزادی و جدایش با استفاده از هیدروسیکلون وجود ندارد . آهن موجود در کائولنهای تولیدی شرکت صنایع خاک چینی ایران اکثرا بصورت کانیهای دارای خاصیت مغناطیسی پائین از نوع : هماتیت، لیمونیت و گوتیت بوده و طبق سوابق و مستندات موجود از روشهای فرآوری کائولن در شرکتهای بزرگ کشورهای پیشرفته مثل AKW آلمان ̜ از بین روشهای فیزیکی، استفاده از جدا کننده های مغناطیسی شدت بالا (بیشتر از 50000 گوس ) در پروسه فرآوری می تواند مورد استفاده قرار گیرد . طراحی سیستم مگنت سپراتور با شدت میدان 2/5 تسلا و بالاتر که نمونه به صورت دوغاب با دبی 35مترمکعب در ساعت ودانسیته 1.2 گرم بر سانتی متر مکعب وارد شده و پس از جدایش ذرات آهن محصولی با درصد اکسید آهن کمتراز 0.3 بدست آید.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید