سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

اصلاح روش های بازیافت آب موجود در سیلیس خروجی از خط تولید

همراه با تولید کائولن به عنوان محصول اصلی پروسه فرآوری، محصول جانبی دیگری نیز تحت عنوان سیلیس تولید می شود. این محصول با رطوبت حدود 60 درصد با استفاده از پمپ های سانتریفیوژ به استخرهای ته نشینی ارسال می شود. در استخرهای ته نشینی سیلیس به تدریج ته نشین شده و حدود 30 درصد از آب موجود به عنوان آب بازیافتی قابل استفاده مجدد، به اول خط تولید برگشت داده می شود. حدود 30 درصد رطوبت باقی مانده الزاماً هنگام تخلیه استخرهای مربوطه همراه با سلیس به دپوهای اصلی ذخیره این ماده منتقل می گردد.
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
همراه با تولید کائولن به عنوان محصول اصلی پروسه فرآوری، محصول جانبی دیگری نیز تحت عنوان سیلیس تولید می شود. این محصول با رطوبت حدود 60 درصد با استفاده از پمپ های سانتریفیوژ به استخرهای ته نشینی ارسال می شود. در استخرهای ته نشینی سیلیس به تدریج ته نشین شده و حدود 30 درصد از آب موجود به عنوان آب بازیافتی قابل استفاده مجدد، به اول خط تولید برگشت داده می شود. حدود 30 درصد رطوبت باقی مانده الزاماً هنگام تخلیه استخرهای مربوطه همراه با سلیس به دپوهای اصلی ذخیره این ماده منتقل می گردد.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید