سامانه نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنایع و سازمان ها استان آذربایجان شرقی

اپلیکیشن حرکات اصلاحی

*برای افرادی که به دلیل شرایط خاص شغلی مجبور هستند ساعتهای متوالی پشت میز بدون تحرک جسمانی نشسته وکار خود را انجام دهند. *دبیران تربیت بدنی مدارس مخصوصا دوره ابتدائی که تمایل به آشنائی بیشتر با گرایش حرکات اصلاحی دارند. *مربیان ورزشی برای درک بهتر وعلمی تر حرکاتی که به ورزشکاران ارائه می دهند.
توضیحات تصاویر ویدئو مستندات
*برای افرادی که به دلیل شرایط خاص شغلی مجبور هستند ساعتهای متوالی پشت میز بدون تحرک جسمانی نشسته وکار خود را انجام دهند. *دبیران تربیت بدنی مدارس مخصوصا دوره ابتدائی که تمایل به آشنائی بیشتر با گرایش حرکات اصلاحی دارند. *مربیان ورزشی برای درک بهتر وعلمی تر حرکاتی که به ورزشکاران ارائه می دهند.
X
عنوان نیازفناورانه را جستجو کنید